فروشگاه جامع مقاله ,پروژه , اقدام پژوهی, مقالات ترجمه شده , تحقیق , خلاصه کتب دانشگاهی و نمونه سوالات استخدامی
دسته بندی محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجــــــــه بیش از 90 درصد محصولات فروشگاه ما به دست نگارندگان و مهندسین تیم ما طراحی و تدوین گردیده است. و بخش کوچکی هم در تبادل با همکاران به شرط رضایت کامل صاحبین اثر در اختیار ما قرار گرفته است. در صورت مشاهده پایان نامه خود از طریق بخش پشتیبانی با ما در تماس باشین تا در سریع ترین زمان ممکن حذف شود.

تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل در فضاي زمان

تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض توپوگرافي مثلثی شکل در فضاي زمان

این فایل در قالب ورد وقابل ویرایش در 145 صفحه می باشد.

تحليل پارامتريك رفتار لرزه اي عوارض 
توپوگرافي مثلثی شکل در فضاي زمان

در پی انجام و تکمیل مطالعات تاثیر عوارض توپوگرافی سطحی بر پاسخ لرزه‌ای زمین درفرکانسهای مختلف از طریق انجام تحلیلهای پارامتریک در گستره وسیعی از اشکال هندسی، با هدف ملحوظ کردن اثر وجود چنین عوارضی بر مطالعات ریزپهنه‌بندی 1D در این تحقیق از نرم‌افزار Hybrid که یک نرم‌افزار دو بعدی جامع و توانا برای مدلسازی مرکب اجزای محدود – اجزای مرزی می‌باشد بعنوان ابزار اصلی برای تحلیلهای پارامتریک، استفاده گردیده ، دقت و قابلیت این نرم‌افزار برای انجام تحلیلهای دوبعدی اثرات ساختگاهی از طریق حل مثالهای عددی و تحلیلی مختلف ارزیابی شده است. با توجه به حساسیت بیشتر نتایج به خصوصیات هندسی مسئله در مورد عوارض سطحی، تحلیلهای پارامتریک بر تغییر خصوصیات هندسی تمرکز بیشتری یافته و از طریق بی بعد ساختن نتایج خروجی برحسب ضریب شکل (نسبت ارتفاع به نصف عرض قاعده عارضه)  و فرکانس (پریود) بی‌بعد، امکان تعمیم نتایج به ترکیبات متنوعی از هندسه و امواج برخوردی میسر گردیده است. پس از انجام تحلیلهای پارامتریک، حجم وسیعی از خروجی ها به دست آمده که بایستی متناسب با اهداف تحقیق، ساماندهی و پردازش شوند. نتایج تحلیلهای پارامتریک حاکی از آن هستند که در کلیه اشکال هندسی در نظر گرفته شده، تداخل سریع مجموعه امواج درون صفحه‌ای پراکنده شده که امواج انعکاس یافته، تبدیل مود یافته، تفرق یافته و سطحی را دربر می‌گیرند میدان جایجایی بسیار آشفته‌ای را بر روی عارضه ایجاد می‌نماید که تفکیک انواع مختلف موج در آن امری بسیار دشوار است. یکی از یافته‌های مهم این تحلیلهای پارامتریک، مشاهده و تعیین فرکانس (پریود) مشخصه 2D در هر یک از ترکیبهای متنوع تحلیلهای پارامتریک بود که در آن فرکانس تمامی نقاط روی تپه مثلثی شکل دارای ضریب تقویت بزرگتر از یک بوده (حداکثر آن در تاج عارضه می‌باشد) و کلیه نقاط روی عارضه حرکت هم فاز دارند وهمچنین در دره ها جهت فرکانس مزبور کلیه نقاط روی دره دارای ضریب تقویت کوچکتر از یک میباشد (حداکثر تضعیف در مر کز دره  واقع میگردد). نتیجه تحلیلهای حساسیت‌سنجی بر روی پارامترهای موثر در نظر گرفته شده در این تحقیق نشان می‌دهند که تاثیر متقابل پارامترهای موثر بر روی هم، روند مشاهده شده در یک ضریب شکل، ضریب پواسون یا محدوده پریودیک را در ترکیب دیگری از همان پارامترها کاملاً تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله دستاودهای این تحقیق پیدا کردن رابطه بین حداکثرضریب  تقویت و تضعیف متوسط حاصل از تحلیلهای دو بعدی به تحلیلهای یک بعدی نسبت به ضریب شکل میباشد که این مهم  حاصل شده است.

 

                                                 فهرست مطالب   

 

                                                                                                             عنوان                                                                                                                    صفحه   

 

 

 

1 - مقدمه.................................................................................................................................................... 1

 

2- تاريخچه تحقيقات و مطالعات انجام شده................................................................................................ 4

 

2-1-شواهد تجربي ومطالعات درخصوص اثرات ساختگاه تیز گوشه و مثلثی شکل بر پاسخ  زمين.........4

 

2-2- مطالعات نظری و تحليلهای عددی عارضه مثلثی شکل............................................. .................19

 

2-3- مطالعات انجام شده در رابطه با تحليلهای پارامتريک عوارض تيزگوشه و مثلثی شکل................ 26

 

3-  پدیده انتشار امواج دو بعدی و حل عددی معادلات آن .   ...........................................................37

 

     3-1- مقدمه ................................................................................................................................37

 

     3-2- انواع مختلف ناهمواریها ....................................................................................................38

 

     3-3- علل تقویت امواج لرزه ای ........................................................................................ .......04

 

         3-3-1- اثر سطحی( Surface Effect) ................................................................... ........04

 

         3-3-2- اثر کانونی شدن (Focusing Effect ) ...............................................................42

 

         3- 3 -3- اثر گهواره ای (Rocking Effect ) ............................................................ .....44

 

         3-3-4 - اثر عبور پراکنش موج (Scattering & Passage effect).................... ........54

 

      3-4- معادلات انتشار امواج الاستیک .........................................................................................45

 

      3-5- حل عددی معادله انتشار امواج ............................................................................ ............49

 

      3-6- روش عددی مورد استفاده و دامنه مطالعات پارامتريک ....................................................54

 

     3-7- تعیین ابعاد المان در روش اجزای مرزی .......................................................  ...................56

 

     3-8-  معرفی نرم افزار Hybrid .............................................................................................59

 

      3-8-1- مقدمه ............................................................................................................ ...........59

 

      3-8-2- بررسی اعتبار و دقت نرم افزار Hybrid ....................................................................61

 

       3-8- 2-1-  حرکت میدان آزاد نیم فضا ..................................................................................61

 

       3-8-2-2- دره خالی با مقطع نيم دايره ....................................................................................62

 

       3-8-2-3- دره آبرفتی با مقطع نيم دايره ..................................................................................62

 

       3-8-2-4-  تپه با مقطع نيم سينوسی .........................................................................................62

 

       3-8-2-5- تپه با مقطع نيم دايره ...............................................................................................63

 

4-ااف-رفتار لرزه ائی تپه های مثلثی شکل......................................... ..............................................64

 

4-1- مقدمه ............................................................................................................................64   

 

4-2- متدلوژي مطالعات ........................................................................................... ..............65

 

4-3- اعتبار سنجي مدل..................................................... ......................................................67

 

4-3-1-  ابعاد مش بندي......................................................... ............ ................................68

 

4-3-2- طول گام زماني............ ......................................................... ............ ............... ...68

 

        4 -4- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده..... ...... ...  ....69

 

4-5- تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )        ......................... .    69

 

4-6- بزرگنمايي تپه در فضاي فركانسي ......................................................... ............ .............71

 

4-6-1 تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي .................................................... ............  ..........71                            

 

4-6-2 بزرگنمايي راس تپه...................  .................................................... ............  ..........72                                                      4-7-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال تپه .................................................... ........... .. . ............73

 

        4-8-ضریب تقویت عوارض تپه ای مثلثی شکل.................................................... ..................75   

 

4-ب-رفتار لرزه ائی دره های مثلثی شکل......................................... ............................  ................104

 

4-9- متدلوژي مطالعات ...................................................... ..................................................104

 

4-10- اعتبار سنجي مدل.....................................................  ...................................... ..........105

 

4-10-1-  ابعاد مش بندي................................................................................................105

 

4-10-2- طول گام زماني............ ......................................................... ....................... .106

 

        4 -11- تاریخچه زمانی دامنه مولفه‌های افقی و قائم تغییر مکان برای کل محدوده.......... . ...106

 

4-12 تفرق امواج در حوزه زمان ( تفسير نمودار هاي تاريخچه زماني )    .........................    106

 

4-13- بزرگنمايي دره در فضاي فركانسي ..........................................................................108

 

4-13-1 تفسير كلي نمودارهاي بزرگنمايي........  ........................................    .............108                                 

 

4-13-2 بزرگنمايي قعردره..........................................................................................110                                                            4-14-تغییرات بزرگنمائی بر روی یال دره .............................................. ..........   .  .........111   

 

        4-15-ضریب تضعیف عوارض دره ای مثلثی شکل...............  ..........................................112      

 

- جمع‌بندی و نتيجه‌گيری   ..... ...............................................    ................................... .. 141

 

           5-1-   نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه زمان                                  141  

 

           5-2-  نتايج مطالعه پاسخ تپه ها در حوزه فركانس                               141

 

5-3- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه زمان                                                            141                         

 

5-4- نتايج مطالعه پاسخ دره ها در حوزه فركانس                                                       142                          

 

5-5-زمينه هاي پيشنهادي براي ادامه اين تحقيق                                                          142                           

 

مراجع ..............................................................................................................................143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

  عنوان                                                                              صفحه

 

شکل (2-1)-  کوه کاگل، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها .............................................. 5

 

شکل (2-2)-  کوه ژوزفين پيک، توپوگرافی، زمين‌شناسی در محل ايستگاه‌ها ......................................6

 

شکل (2-3)- کوه باتلر، توپوگرافی، زمين‌شناسی و محل ايستگاه‌ها ..................................................... 6

 

شکل (2-4)- کوه پاول و ايستگاههای انتخاب شده      ...................................................................... 8

 

شکل (2-5)- کوه بيز و ايستگاه‌های انتخاب شده ......................... ................................................ ..... 8

 

شکل(2-6)-. کوه گپ و ايستگاه‌های انتخاب شده.................................................. .......... ...... ...........8

 

شکل(2-7)- کوه پاول، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور.......................................... 9

 

شکل (2-8)- کوه بيز، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور............................................ 9

 

شکل (2-9)- کوه گپ، ضريب بزرگنمايی حرکت افقی زمين، به روش بور........................................10

 

شکل (2-10)- ضريب بزرگنمايی سطح زمين براساس فاصله از قله برای کوههای پاول ، بيز و گپ......11

 

شکل (2-11)- شتابهای ماکزيمم نرمال  شده در کوه Matsuzaki ژاپن........................ ................ 12

 

شکل (2-12)- هندسه کوه Sourpi و ايستگاههای اندازه‌گيری  ............................ .........................14

 

شکل (2-13)- مقايسه نسبتهای طيفی نظری (خطوط توپر) و نسبتهای طيفی مشاهده شده بعلاوه و منهای

 

 انحراف معيار(ناحيه سايه زده شده)...................... .................................... ........................ ..............14

 

شکل(2-14)- هندسه کوه  Mt. St. Eynard و ايستگاههای اندازه‌گيری  ................................. 15

 

شکل(2-15)- نسبتهای طيفی نظری  S2/S3 (خط‌چين‌ها) نسبتهای طيفی مشاهده شده (خطوط توپر) و

 

 انحراف معيار نسبتهای طيفی مشاهده شده (نواحی سايه خورده) (a ) گروه T ، مولفه Z ،) (b گروه

 

T ، مولفه(c) , E-W گروه R، مولفه (d) , Z گروه R ، مولفهE-W  ........................................16

 

شکل (2-16)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Castillon ، پايين)

 

 مقطع عرضی سايت Castillon . ................................................. ............. ............... ............... 17

 

شکل (2-17)- بالا) مولفه‌های E-W ثبت شده توسط ايستگاههای مستقر در Piene ، پائين)

 

مقطع عرضی سايت Piene................ ................................................. ............. ..........................17

 

شکل (2-18)- نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايت Castillon .................................18

 

شکل (2-19)-   نتايج تحليلهای طيفی برای مولفه E-W سايتPiene  .......................................18

 

شکل (2-20)- حساسيت حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV صفحه‌ای مايل الف)

 

شکل چپ- وابستگی حرکت سطحی به زاويه برخورد برای امواج SV مهاجم

 

 (برای ضريب پواسون برابر25/0)و ب)شکل راست– تغييرات زاويه انعکاس و دامنه امواج

 

 منعکس شده موضعی سطحی برای امواج SV مهاجم قائم ................................. ........................23

 

 

 

شکل (2-21)-. پاسخ يک دسته مشخص از گوه‌ها به امواج SH................................................. 24

 

شکل (2-22)- دامنه‌های سطحی همپايه شده برحسب تابعی از مختصات بی‌بعد در راستای محور xها

 

 در امتداد رويه خارجی يک گوه با زاويه داخلی 120 درجه در سه زاويه برخوردمختلف... ......... 26

 

شکل (2-23)- دامنه‌های تغييرمکان در سطح آزاد برای پشته‌های با ضرايب شکل مختلف تحت

 

 برخورد امواج SH قائم و فرکانس بی‌بعد برابر50/0  ... ......... ... ......... .. ......... ... .........  26

 

شکل (2-24)- )- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک پشته مثلثی

 

شکل با SR=1.0........................................ ......................................................... ..................33

 

شکل (2-25)- برخورد يک موج رايلی به يک پشته مثلثی شکل باSR=1.0............................ 33

 

شکل (2-26)-  برخورد يک موج P  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره مثلثی

 

 شکل با SR= ........................................ ......................................................... ................34

 

شکل (2-27)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره مثلثی

 

 شکل با SR=........................................ ......................................................... ................34

 

شکل (2-28)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °45 به يک دره مثلثی

 

 شکل با SR=0.577.................................... ......................................................... ................34

 

شکل (2-29)-  برخورد موج P,SH,SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثی

 

شکل با SR=0.62..................................................... ......................................... ...................35

 

شکل (2-30)-  برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °30 به يک دره نیم بیضی

 

شکل با.03SR=..................................................... ................... .......................... .................36

 

شکل (2-31)- برخورد يک موج SV  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد °45 به يک دره نیم بیضی

 

 شکل با.03SR=  ....................................................................................................................36

 

شکل(2-32)- برخورد موج SH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک دره مثلثی شکل..36

 

شکل (2-33)- برخورد موجSH  درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم و ° 35 به یک تپه..........36

 

شکل (2-34)- برخورد موج SH درون صفحه‌ای با زاويه برخورد قائم به يک

 

 تپه ذوزنقه ائی شکل.................................................................................................................36                                                                                                              

 

 شکل (3-1)- نمونه‌هايی از ناهمواريهای سطحی.....................  ...................................................39

 

شکل (3-2)-  نمونه‌هايی از ناهمواريهای زيرسطحی ....................................................................40

 

شکل(3- 3)- تغییرات بزرگنمایی ناشی از اثر سطحی در زوایای برخورد مختلف امواج

 

 P ، SV وSH. .............................................................................................. ......................... .42                                                                                                                  

 

شکل(3-4)-a) ،b) ،c) - اثر کانونی شدن موجهای انعکاسی.......................................................44

 

شکل (3-5)- مدل اثر گهواره ای..................................................................................................44

 

شکل (3-6)- اثر عبور موج و پراکنش موج در تقویت و تغییر سرشت کلی یک نگاشت ثبت شده

 

 بر روی توپوگرافی.......................................................................................................................45         

 

شکل (3-7)- تصاوير آنی ميدان تغيير مکان ناشی از انتشار امواج رايلی از سمت چپ به راست

 

 (Fuyuki & Motsumoto, 1980)...................................................................................51

 

شکل (3-8)- الف- تاریخچه زمانی موجک ریکر.......................................................................56

 

شکل(3-8)- ب- طیف دامنه فوریه موجک ریکر.......................................................................56

 

شکل (3-9)-  نمای شماتيک نواحی اجزاء محدود و اجزای مرزی ..........   ...............................61

 

                                                 اشکال تپه های مثلثی شکل 

 

شکل (4-1)- هندسه تپه مثلثی شکل......................................................................................... 76

 

شکل(4-2)- تاریخچه زمانی موجک ریکر...............................................................................76        

 

شکل4-3-)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای x/bهای

 

  1. 0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV... ...............77

 

شکل (4-4)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P........78

 

شکل )4-5(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV........   ...............79

 

شکل) 4-6(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف تپه مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP...................  ..........80

 

شکل(4-7)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل 

 

 به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. ................ .......... 81

 

شکل(4-8)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل تپه مثلثی شکل 

 

 به ازائ موج  Pبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... ..................................  ..................  ........ 28

 

شکل(4-9)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 

 5برابر نیم پهنای عارضه   در طرفین به ازائ موج SVو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1......  .......83

 

شکل(4-10)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم محدوده ا ئی به طول

 

 5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ موج Pو ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..........   ........84

 

شکل(4-11)- نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم sv درمحدوده ا ئی به طول

 

5برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1.................................. 85

 

   شکل( 4-21)نمودارهای بزرگنمائی افقی وقائم امواج مهاجم p درمحدوده ا ئی به طول  

 

5 برابر نیم پهنای عارضه در طرفین به ازائ ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1........................... 86

 

شکل(4-13)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

 

 مختلف  برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج SV....................... 87  

 

 شکل(4-14)تغييرات پريود مشخصه در مرکز عارضه باضريب پواسون ثابت و ضرايب شکل

 

  1. 88.......... .................p مختلف برای عوارض روسطحی تيزگوشه مثلثی شکل و برخورد موج

 

 

 

شکل(4-15) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVوV=0.33مر.بوط

 

 به مولفه موافق............................................................ ..........................................................89

 

شکل(4-16)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج SVو0.33 = V  مربوط

 

 به مولفه مخالف ............................................................ ....................................... ..............90

 

شکل (4-17)- تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33V= مربوط

 

 به مولفه موافق ............................................................ ....................................... .......... .....91

 

شکل(4-18) تغییرات بزرگنمائی برحسب نسبت شکل به ازائ موج Pو0.33=V. مربوط

 

 به مولفه مخالف  ............................................................ .......................................  ............92

 

شکل(4-19) تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

 

  اشکال مربوط به مولفه موافق میباشد........................................................  ...........................93.

 

شکل(4-20)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج SVو0.33=V

 

 اشکال مربوط به مولفه مخالف میباشد...................................................................................4 9

 

شکل(4-21)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج PوV=0.33

 

 اشکال  مربوط به مولفه موافق میباشد..........................................................   ........................95

 

شکل(4-22)- تغییرات بزرگنمائی برحسب بازه پریودیک به ازائ موج Pو0.33= V

 

اشکال  مربوط به مولفه مخالف میباشد.......... ..........................................................................96

 

شکل(4-23)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

 

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج svنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد...... ................. ....................... 97                        

 

 

 

شکل(4-24)- تاثیر محدوده های پریودیک بر ضریب تقویت متوسط در تپه های مثلثی شکل

 

 با ضریب شکل مختلف دراثر بر خوردموج pنمودارهای نمودارهای سمت چپ مربوط به

 

 مولفه موافق وسمت راست مربوط به  مولفه مخالف میباشد.....................................................98

 

شکل(4-25)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 

 متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به مولفه موافق................. ........99

 

شکل(4-26)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 

 متوسط برای برخورد موج SVدر تپه های مثلث شکل مربوط به  مولفه مخالف....................100

 

شکل(4-27)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 

 متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل مربط به مولفه موافق.. ...........................101

 

شکل(4-28)- نمودارهای تاثیر ضریب شکل درمحدوده پریودیک مختلف بر ضریب تقویت

 

 متوسط برای برخورد موج pدر تپه های مثلثی شکل  مربوطبه مولفه مخالف...........   ............102

 

شکل(4-29)- ضريب تقويت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

 

 موافق و مخالف در اثر برخورد موجSV............................... ..............................................103

 

شکل(4-30)- ضريب تقويت نسبی 2D/1D برای عوارض تپه ای مثلثی شکل برای مولفه

 

 موافق و مخالف در اثر برخورد موج P..............................................................   ...............103

 

                                               اشکال دره های مثلثی شکل 

 

شکل (4-31)- هندسه دره مثلثی شکل......................................................................    .......... 113

 

شکل(4-32)- تاریخچه زمانی و طیف فوریه موجک ریکر............................ .........    ............113        

 

شکل4-33)همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 

x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج SV. ....114

 

شکل (4-34)- همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای مدلهای مختلف اجزای مرزی (BEM)جهت موج P..  . ..115

 

شکل )4-35(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موج SV........    ..............116

 

شکل) 4-36(-همگرائی تاریخچه زمانی تغییر مکان در نقاط مختلف دره مثلثی شکل به ازای

 

 x/bهای 0.0,0.5,1.0,2.0 به ازای چهار گام زمانی مختلف جهت موجP..............................117

 

شکل(4-37)- نمودارهای تاریخچه زمانی تغییر مکان افقی وقائم برای کل دره مثلثی شکل 

 

 به ازائ موج SVبا ضریب شکلهای 2.0,1.0,0.1..... .................................. .......................... 118

 

شکل(4-38)- نمودارهای تا

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Topography_325565_3085.zip12.8 MB

پرفروش ترین محصولات